Kurumsal 
www.pratiktasarim.com ,www.pratiktasarim.net Emek Bilgisayar'ın Ankara 'da üretmiş olduğu ürünlerin sergilendiği yasal web sitesidir. Emek Bilgisayar ve Müh.San.Tic.Ltd.Şti 05 Mart 1995 yılından beri Ankara da Yazılım ve Donanım alanında faaliyet gösteren Seçkin Ve Güvenilir bir kuruluştur. Firmamızın faaliyet alanları hakkında aşağıdaki linklerden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Emek Bilgisayar ve Müh.San.Tic.Ltd.Şti -Ankara 
 
Responsive Tasarım Nedir? 

Responsive web tasarım; bilgisayar, tablet ve mobil cihazların ekran çözünürlüklerine göre duyarlı davranan, kullanıcıya cihaz ve çözünürlük bağımsız olarak her platformda rahat bir gezinme sağlayan web tasarımlarıdır. Günümüzde mobil ve tablet cihazların etkin kullanılmasıyla birlikte responsive web tasarıma olan ihtiyaç da artmaktadır.

Responsive sitelere mobil cihazlardan girildiğinde menüler şekil değiştirip genellikle üstten açılacak şekilde kullanımı kolay bir versiyona dönüşür. Fontlar ve imajlar alt alta gelerek ekranda zoom yapmadan kolayca okunacak şekilde sıralanır. Hatta mobil versiyonda önem derecesi düşük elementler gizlenir, sadece ziyaretçiye sayfayla ilgili en yalın halde bilgi gösterilir.

Günümüzde arama motorları responsive web tasarıma daha çok önem vermeye başladı. Kolay kullanılabilen ve tüm cihazlardan erişilebilen responsive web tasarımlar seo açısından büyük değer taşımaktadır ve arama motorlarının sitenize değer vermesinde önemli bir etkendir.

Hem mobil site, hem de normal web sitesinde aynı içeriklerin olması, Google açısından içerik tekrarı olarak değerlendirilir. Bu da aramalarda istenilen sonuçların alınmasını engeller. Responsive Design ile içeriklerinizi, tüm cihazlarda, aynı adresten göstermiş olursunuz.

Responsive Design sayesinde kullanıcı dostu siteler oluşturmuş olursunuz. Ziyaretçiniz hangi cihazdan girerse girsin, aradığı içeriğe kolayca ulaşmış olur. Bu SEO açısından da çok önemlidir. Google’ın son arama algoritması ile Responsive Design ile yapılan kullanıcı dostu siteler daha üst sıralarda gözükecektir.

Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında da mobil için farklı, normal web sitesi için farklı linkler vermenize gerek kalmaz. Bu karışıklıklar da ortadan kalkmış olur.Farklı tasarım ve kodlama yaptırmak hem maliyet, hem de sitenin yönetilmesi açısından da büyük bir yük getirir. Responsive Design ile tek bir değişiklikle, tüm platformlarda sonucunu görebiliriz.Mobilden web site ziyaretleri dünyada %25 seviyelerine yükseldi ve kısa sürede daha da artacak. Bu sebeple responsive özellikli web sitelerinde ciddi bir artış öngörülüyor.Pratik Tasarım Nedir? 

Pratik web tasarım Emek Bilgisayar web bölümü tarafından geliştirilen, kullanımı son derece basit olup “Bilgi gir, Kullan, Yönet” felsefesiyle çalışan son derece işlevsel ve gelişmeye müsait bir alt yapıya sahip projedir. Pratik tasarım yönetim paneli, kullanımı son derece basit olduğu için kendiniz kolay bir şekilde kullanabilir ve yönetebilirsiniz. Takıldığınız durumlarda 0312 425 18 03 (dahili 19) numaralı telefonumuzu arayarak hızlı bir şekilde destek alabilirsiniz..
 
Web Sitesi Yasal Zorunluluğu? 
 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 milyon civarındaki şirket web sitesini kurmak zorunda. Firmaların kendi adlarına internette isim tescili ve web alanı (hosting) hizmeti almaları gerekmektedir. Yeni yasanın yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 1535 maddelik tasarı mecliste kabul edildi. Bir takım eksikliklerinde giderilmesiyle birlikte kanunlaşarak yürürlüğe girecek olan tasarı pek çok şeyi değiştirecek.

1535 maddelik tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Firmaların, yeni yasal düzenlemeler neticesinde getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak amacıyla isim tescili ve web alanı (hosting) başvurusunda bulunmaları zorunlu oldu.

 

Kanun Tasarısının İlgili Bölümü

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I - İnternet sitesi

Madde 1524 -

 1. (1) Her sermaye şirketi bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dâhil olmak üzere her türlü çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile bu Kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara özgülemek zorundadır. Ayrıca, finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu dâhil, hesap durumlarına, ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirmeaçıklamasına; denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin internet sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.

 2. (2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

 3. (3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.

 4. (4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.

 5. (5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

II - Beyanlar, belgeler ve senetler

Madde 1525 -

 1. (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlene-bilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza

Madde 1526 -

 1. (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.

 2. (2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir.Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul

1. Genel olarak

Madde 1527 -

 1. (1) Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla katılabilmeleri ve oy vermeleri esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebilir.

 2. (2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.

 3. (3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilân edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

 4. (4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.

 5. (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.

 6. (6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kuralları

Madde 1528 - (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirirler.

Biz Kimiz ? 

Emek Bilgisayar ve Müh.San.Tic.Ltd.şti ailesinin bir kolu olan Web Tasarım ve programlama departmanıyız. Yenilikçi, ufku açık, geleceği düşünerek hareket eden bireylerden oluşan seçkin bir ekibiz. Yazılımlarımızda genelde PHP dili ve MYSQL veritabanı kullanılmaktadır.Standart paketlerimizin yanında sizlere özel projelerde gerçekleştirmekteyiz.Web tasarım ekibi olarak 21 yıldır Ankara'da faaliyet göstermekteyiz. Web tasarım olarak emek bilgisayar yıllardır ankara da iddialı bir konumdadır.Web tasarım da müşterilerimize güvenilir,etkin ve süreklilik arzeden bir teknik destek ve hizmet üretmekteyiz. Yaptığımız web siteleri yeni ticaret kanuna uygun sitelerdir.Tüm güncellemeleri sorunsuz hızlı bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Amacımız; Önemi gün geçtikçe artan ve karmaşık bir yapıya sahip olan web teknolojisini sizler için daha kolay hale getirip, değişik fikirler ve çözümler üreterek, sizleri sanal ortamdaki hak ettiğiniz konuma getirmektir. Sizde halen bizi tanımıyorsanız tanışmak için yapacağınız tek şey 0312 4251803 (pbx) aramak. Saygılarımızla

EMEK BİLGİSAYAR ve MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Selanik Cad.72/15-16

Kızılay/ankara

Tel: 0312 425 18 03

Fax: 0312 425 07 86

Web: www.emekbilgisayar.com.tr